Plan ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd"

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

Informacja 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 

w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”

1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” zamieszcza się na stronie internetowej www.slaskie.pl w celu poddania konsultacjom na zasadach i w trybie określonym w uchwale Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zmienionej uchwałą Nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku.

2. Termin konsultacji: 01.07.2013 r. – 14.07.2013 r.

3. Uwagi do ww. projektu będą przyjmowane:

  • w formie pisemnej - na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl;
  • ustnie - w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Wita Stwosza 7, 40-037 Katowice (w godzinach pracy Urzędu).

4. Uczestnicy konsultacji, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostkach zamiejscowych urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

5. Po zakończeniu konsultacji zestawienie uwag zostanie przedstawione do rozpatrzenia Zarządowi Województwa Śląskiego.

6. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie po przyjęciu przez Zarząd umieszczone na stronie www.slaskie.pl

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Załączniki
Całość materiałów - .doc
Załącznik 5
Załącznik 4
Załącznik 3 - mapa
Załącznik 3 - mapa
Załącznik 2
Załącznik 1
Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd"
Projekt uchwały Sejmiku - uzasadnienie
Projekt uchwały Sejmiku