Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice, 2017 rok

Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 stanowi realizację zapisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 224 ze. zm.), zgodnie z którym Zarząd Województwa odpowiada za przygotowanie projektu programu i jego realizację oraz koordynację, udziela pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte Wojewódzkim Programem oraz współdziała z innymi organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Sejmik Województwa natomiast uchwala program, który uwzględnia cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia oraz stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej – art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.).

Podczas opracowywania Programu korzystano z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji poprzednich jego edycji oraz z diagnozy problemów narkotykowych, jak również wsparcia powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego zespołu specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, policji, wymiaru sprawiedliwości, samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Zgodnie z wymogiem cytowanej wyżej ustawy o pomocy społecznej, projekt Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 poddano konsultacjom z powiatami. Uczestnicy konsultacji uznali zawarte w projekcie Programu propozycje za wyczerpujące i poparli ich realizację. Równocześnie, projekt został udostępniony do konsultacji społecznych szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.rops-katowice.pl oraz poczty elektronicznej (gminy, powiaty, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, organizacje pozarządowe, koordynatorzy gminni ds. uzależnień). Do dnia 27 stycznia 2017 roku można było zgłaszać uwagi na stosownym formularzu a pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą tradycyjną oraz osobiście, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Przekazane w powyższy sposób uwagi zostały poddane analizie i uwzględnione w treści niniejszego dokumentu.

Misją Programu jest przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim. Cele operacyjne i działania umożliwiają wdrożenie szerokiego wachlarza oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych, prewencyjnych, leczniczych oraz reintegracyjnych prowadzonych we współpracy z różnymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Jego adresatami są osoby fizyczne, prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej, realizujące zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii, osoby z grup ryzyka, uzależnione i ich rodziny oraz wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 uwzględnia rekomendacje zawarte w dokumentach programowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych (Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006- 2020. Aktualizacja 2015, Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategia Antynarkotykowa Unii Europejskiej na lata 2013-2020).

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z dochodów uzyskiwanych przez Województwo Śląskie z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 z późn. zm.). Dopuszcza się możliwość realizacji zdań z obszaru przeciwdziałania narkomanii współfinansowanych z innych źródeł oraz współfinansowanie działań realizowanych wspólnie z partnerami Programu.

Linki do stron zewnętrznych
Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (pdf)