Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który powstał w ramach projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie”

W przyjętym dokumencie uwzględniono uwagi wniesione w trakcie przeprowadzonych w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r. konsultacji społecznych z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Mając na uwadze znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, Samorząd Województwa uznał za zasadne stworzenie programu, który zwiększy szanse na unowocześnienie i wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego na terenie województwa śląskiego. Tego zadania podjął się zespół ekspertów firmy EU – Consult Sp. z o. o. z Gdańska (wyłonionej w postępowaniu przetargowym). W ramach prac nad dokumentem przeprowadzono szereg badań ankietowych oraz dokonano dogłębnej analizy otoczenia szkolnictwa zawodowego (m.in. sytuacji demograficznej, zasobów szkolnictwa zawodowego, preferencji młodzieży nt. profilu kształcenia, sytuacji społeczno-gospodarczej oraz prawnej), a także wskazano krajowe i zagraniczne przykłady dobrych praktyk w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego.

W związku z powyższym przyjęty dokument stanowi zbiór rozwiązań systemowych umożliwiających podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w naszym województwie w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyznacza trzy kluczowe obszary strategiczne:

  • Płynne i szybkie dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz gospodarki
  • Unowocześnienie i podniesienie jakości przygotowania i realizacji procesu kształcenia zawodowego w szkołach dla młodzieży
  • Informacja i promocja szkolnictwa zawodowego.

Przyjęcie Programu stanowi pierwszy krok Samorządu Województwa Śląskiego w spójnym i kompleksowym wspieraniu rozwoju edukacji zawodowej w naszym regionie. Działania te będą finansowe między innymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Załączniki
Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego