Program rozwoju turystyki

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2110/222/V/2017 z dnia 17.10.2017 r. przyjęty został Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.

Treść Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz uzasadnienie wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego, ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice, pok. 0.07.

Powyższa informacja została zamieszczona na podstawie zapisów art. 43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Załączniki
Podsumowanie do Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+
Uzasadnienie do Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+
Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego