Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015

"Społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym istnieją aktywni, myślący o interesach społeczności obywatele, zależności polityczne oparte na zasadach równości i stosunki społeczne polegające na zaufaniu i współpracy"

(R.D. Putnamen)

Istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego są niezależne inicjatywy obywatelskie (organizacje pozarządowe) stanowiące ogromny potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych, w rozmaitych grupach obywateli, "którym się jeszcze chce" brać sprawy w swoje ręce.

Rozwój organizacji pozarządowych (organizacji trzeciego sektora) nie nastąpi jeśli organizacje te nie będą stale wzmacniane, a "trzeci sektor" działać będzie w odseparowaniu od innych partnerów życia publicznego. Szczególnie istotne jest tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi; współpracy opartej na takich wartościach jak: wolność i odpowiedzialność, suwerenność i partnerstwo, pomocniczość i partycypacja, solidarność i sprawiedliwość społeczna.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie porządkuje współpracę międzysektorową w obszarze pożytku publicznego. Wprowadza generalny obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych. Wskazuje zasady na których współpraca ta ma być realizowana oraz jej formy.

Przy budowaniu partnerskich relacji pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi szkodzą istniejące stereotypy i uprzedzenia wynikające głównie z nieznajomości zasad funkcjonowania obydwu sektorów a także na zapominaniu, iż obydwaj partnerzy działają na rzecz i dla dobra tej samej społeczności.

"Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007 - 2015" jest dokumentem próbującym w sposób systemowy, strategiczny postrzegać społeczeństwo obywatelskie województwa śląskiego i wspierać jego rozwój. Wdrożenie Programu wpłynie na rozwój regionu, zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców, pobudzanie aktywności społecznej, rozwój i profesjonalizację działających organizacji pozarządowych, wzmocnienie znaczenia regionu we współpracy międzynarodowej, efektywniejszą absorpcję funduszy europejskich.

Województwo Śląskie powinno rozwijać się jako region obywateli, którzy razem tworzą demokratyczny ład społeczny i aktywnie włączają się w rozwój społeczno - gospodarczy Regionu i Wspólnej Europy.

Załączniki
Program współdziałania z NGO

Linki do stron zewnętrznych
Dotacje dla organizacji pozarządowych