Programy prac urządzeniowo-rolnych

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji Programów prac urządzeniowo-rolnych, które w swojej treści charakteryzują aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmin oraz zawierają scenariusze działań i prac zmieniających niekorzystne warunki gospodarowania w rolnictwie.

Na przestrzeni kilku lat opracowano Programy prac urządzeniowo-rolnych dla gmin wiejskich.

Celem Programów prac urządzeniowo - rolnych jest więc opracowanie niezbędnych działań mających na uwadze zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w gminach poprzez:

  • poprawę struktury agrarnej i funkcjonowania gospodarstw rolnych,
  • poprawę warunków życia i pracy ludności rolniczej,
  • ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Uwzględniając faktyczne warunki funkcjonowania gmin oraz prognozy ich rozwoju, Programy prac urządzeniowo-rolnych pomagają w wyborze i planowaniu zabiegów urządzeniowo - rolnych takich jak:

  • scalenia,
  • budowa i modernizacja dróg transportu rolnego
  • regulacje stosunków wodnych,
  • zalesienia,

oraz ułatwiają przygotowanie dokumentacji pozwalającej wykorzystać środki unijne związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Zaplanowane zabiegi (techniczno-organizacyjne) uwzględniają uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, prawne i społeczne. Mają na celu dostosowanie struktury przestrzennej obszarów wiejskich do potrzeb organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, co pozwoli na efektywne zarządzanie i prowadzenie produkcji żywności zgodnie z dyrektywami UE.

Tym samym, Programy prac urządzeniowo-rolnych ustalają zakresy prac urządzeniowych niezbędnych dla wyrównania szans rozwojowych gmin do poziomu europejskiego.

Programy składają się z części opisowej, tabelarycznej i kartograficznej. Część opisowa zawiera wyciąg z opracowań studialnych i programowych wyższego rzędu, wyniki własnych studiów i analiz zespołu autorskiego oraz wnioski i opis ustaleń programowych. Część tabelaryczna przedstawia wyniki liczbowe analizy stanu istniejącego i ustalenia programowe. Natomiast część kartograficzna ujmuje przedstawione w części opisowej i tabelarycznej informacje i ustalenia programowe w mapy tematyczne.

W związku z tym, że udostępniono jedynie część materiałów opracowanych dla poszczególnych gmin, z pozostałymi materiałami w pełnym ich zakresie, można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Dane kontaktowe:
adres ul. Ligonia 46 Katowice
pokój 180
telefon +48 32 207 81 80
mail geodezja@slaskie.pl

Załączniki
Rudnik - mapa
Rudnik
Krzyżanowice - mapa
Krzyżanowice
Marklowice – mapa
Marklowice
Popów – mapa
Popów
Krzepice - mapa
Krzepice