Prorodzinne konkursy

Zdjęcie Zdjęcie
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy „Przyjaciel rodziny” oraz „Gmina przyjazna rodzinie”

Konkurs „Przyjaciel rodziny 2019”

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2019” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2019”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2019”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do 31 lipca 2019 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 74 lub 692 005 706.

„Gmina przyjazna rodzinie 2019”

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2019”.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów - trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do 31 lipca 2019 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 74 lub 692 005 706.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie konkursu: „Przyjaciel rodziny 2019”
Ogłoszenie konkursu: „Gmina przyjazna rodzinie 2019”