Strategia Ochrony Przyrody

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/28/2/2012 z 12 listopada 2012

W trosce o dobro i przyszłość mieszkańców województwa śląskiego

Doceniając bogactwo i różnorodność zasobów przyrody regionu

Realizując politykę rozwoju w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w poczuciu dbałości o jakość życia i dążąc do zapewnienia możliwości rozwoju dla kolejnych pokoleń

Działając na rzecz zachowania i odtwarzania dziedzictwa

przyrodniczego i kulturowego na obszarze regionu

przyjmujemy

Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 3277/206/IV/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku przyjął uzasadnienie do Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

Załączniki
Uzasadnienie do przyjętej Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030
Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/28/2/2012 z 12 listopada 2012Konsultacje społeczne projektu - ogłoszenie

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)
Założenia Programowe Strategii

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 154/15/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku przyjął Założenia Programowe Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.