Strategia Rozwoju Turystyki

Polityka Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030

Województwo śląskie jest regionem posiadającym wszelkie atuty dla rozwoju turystyki. Jest to region dużego zróżnicowania kulturowego widocznego w lokalnych tradycjach, gwarach, historii, sztuce, architekturze, rzemiośle czy kulinariach. To obszar wysokiej bioróżnorodności i urozmaiconego krajobrazu, często unikatowego, niemającego swojego odpowiednika w żadnym innym regionie w kraju. Województwo śląskie to także obszar, w którym turystyka to sektor gospodarki i istotny element procesu jej transformacji.
Samorządy terytorialne w województwie przykładają dużą wagę do rozwoju usług czasu wolnego, także takich, które wspierają tworzenie oferty turystycznej.

W strategiach i politykach lokalnych widoczne jest dążenie do rozwoju infrastruktury turystycznej, ochrony, ale także eksponowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, kreowania usług kulturalnych i rekreacyjnych. Turystyka jest postrzegana jako branża mogąca istotnie wpływać na rynek pracy i rozwój przedsiębiorczości. Jest to także dziedzina silnie wiążąca się z procesami rewitalizacji i transformacji oraz przekształceniami obszarów wiejskich, a także wzbogacaniem wizerunku regionu.

Co więcej, województwo śląskie cechują bardzo dobre wewnętrzne i zewnętrzne połączenia transportowe umożliwiające łatwe dotarcie do atrakcji turystycznych zarówno przez turystów krajowych, jak i zagranicznych. Ostatnie lata to także dynamiczny rozwój różnego rodzaju tras turystycznych pozwalających na rozwój transportu zrównoważonego (trasy rowerowe, wodne, konne etc.), a szczególnie ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego.

Należy także podkreślić, że województwo śląskie – jako obszar o dużym zaludnieniu i dużej liczbie podmiotów gospodarczych – samo tworzy znaczący popyt na usługi turystyczne, który może być zaspokajany w ośrodkach turystycznych w regionie.
Rozwój turystyki to proces wielowymiarowy wymagający współpracy podmiotów z różnych sektorów. Województwo śląskie jest również otwarte na współpracę i tworzenie komplementarnej oferty turystycznej z sąsiednimi regionami, w tym także w układzie transgranicznym, co pozwoli na uzyskanie wspólnych korzyści i stworzenie marek i produktów turystycznych o wysokiej konkurencyjności krajowej i międzynarodowej.

Załączniki
Polityka Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030 [PDF 4,7MB]
Pismo RDOS - uzgodnienia [PDF 169,3kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1261/429/VI/2023 z dnia 2023-06-07