Wkrótce system sterowania ruchem na Śląsku?

W dniach 15-18 maja 2000 pod przewodnictwem Lucjana Kępki - Członka Zarządu Województwa Śląskiego miała miejsce wizyta delegacji polskiej w Kolonii. Podczas wyjazdu zapoznano się z systemem zarządzania ruchem na terenie Zagłębia Ruhry.
W trakcie rozmów z organizatorami komunikacji publicznej w Kolonii ustalono, iż w najbliższym czasie zaprezentują oni model systemu sterowania ruchem Aglomeracji Górnośląskiej. Na jednym ze śląskich skrzyżowań oraz na wybranej linii tramwajowej nieodpłatnie zainstalowane zostanie system kontroli ruchu zbliżony do tego, jaki funkcjonuje w Kolonii. Projekt realizowany będzie przy współudziale miast tworzących Aglomerację Górnośląską, przedsiębiorstw komunikacyjnych, agencji regionalnych oraz instytucji finansowych. Opracowanie systemu sterowania ruchem jest jednym z pierwszych projektów gospodarczych realizowanych wspólnie przez Województwo Śląskie i Nadrenię Północną-Westfalię. Rząd tego kraju związkowego obiecał również podjęcie działań w kierunku pozyskania na ten cel środków Unii Europejskiej. Tematem rozmów Lucjana Kępki z przedstawicielami rządu Nadrenii Północnej-Westfalii były również kwestie dotyczące współpracy międzyregionalnej. Podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Nadrenią Północną-Westfalią nastąpi prawdopodobnie w ciągu kilku następnych miesięcy. Tekst dokumentu został już zaakceptowany przez polskie MZS. Współpraca ta należy do priorytetów międzynarodowych Województwa Śląskiego. Współdziałanie dotyczyć będzie m.in. pogłębiania wymiany w dziedzinie kultury i edukacji, wspierania współpracy gospodarczej, wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego, restrukturyzacji terenów poprzemysłowych, polityki zatrudnienia, a także technologii dotyczących środowiska naturalnego oraz infrastruktury komunikacyjnej.