Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 (dokument archiwalny)

Program uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006

I. Wprowadzenie

II. Charakterystyka obszarów wiejskich województwa śląskiego
1. Obszary wiejskie na tle całego regionu
2. Charakterystyka geograficzno-przestrzenna
3. Charakterystyka demograficzna
4. Charakterystyka kulturowa i dziedzictwo kulturowe
5. Organizacje społeczne na wsi
6. Charakterystyka gospodarcza
7. Walory przyrodnicze

III. Strategiczne wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich województwa śląskiego
1. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego wobec rozwojowych wyzwań obszarów wiejskich a odnowa wsi w regionie
2. Postulowane cele strategiczne dotyczące rozwoju obszarów wiejskich
3. Strategiczne domeny rozwoju obszarów wiejskich
4. Sugestie dotyczące stosowania komplementarnych podejść we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego

IV. Odnowa wsi w województwie śląskim w kontekście innych regionalnych programów odnowy wsi w Polsce
1. Pojęcie i podstawowa charakterystyka odnowy wsi
2. Odnowa wsi w Polsce na tle doświadczeń regionów Europy Zachodniej
3. Doświadczenia odnowy wsi w województwie śląskim
3.1. Pilotażowe działania na rzecz odnowy wsi w województwie śląskim
3.2. "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
4. Przykłady przedsięwzięć w ramach odnowy wsi w województwie śląskim
5. Perspektywy rozwoju odnowy wsi jako działania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
6. Uzasadnienie realizacji regionalnego programu odnowy wsi jako odrębnego działania Samorządu Województwa Śląskiego
7. Komplementarność regionalnego programu odnowy wsi w stosunku do innych programów Samorządu Województwa Śląskiego oraz odpowiednich programów krajowych

V. Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego
1. Cele i założenia Programu
2. Podstawy prawne
3. Zasady realizacji Programu
4. Elementy programowe
4.1. Cykl szkoleniowo-aktywizujący
4.1.1. Podróże studialne
4.1.2. Warsztaty " Planowanie w procesie odnowy wsi"
4.1.3. Warsztaty nt. budowy i zarządzania projektami
4.1.4. Spotkania konsultacyjne nt. systemu wsparcia i grup odnowy wsi
4.2. Konkurs przedsięwzięć odnowy wsi
4.2.1. Wsparcie nieinwestycyjnych przedsięwzięć odnowy wsi
4.2.2. Wsparcie inwestycyjnych przedsięwzięć odnowy wsi
4.3. Konkurs "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"
4. 4. Działania uzupełniające
4.4.1. Szkolenia uzupełniające
4.4.2. Konsultacje z moderatorami odnowy wsi
4.4.3. Koncepcje zagospodarowania przestrzennego wsi oraz działania na rzecz ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego
4.4.4. Wsparcie informacyjno-komunikacyjne
4.4.5. Edukacja dzieci i młodzieży wiejskiej oraz animacja kulturowa na rzecz odnowy wsi
4.4.6. Doroczne spotkania grup odnowy wsi
4.4.7. Śląski Kongres Odnowy Wsi
5. System gminnych i powiatowych instrumentów wsparcia odnowy wsi
6. Śląski Model Odnowy Wsi
7. Wdrażanie Programu
8. Monitoring i ewaluacja Programu
9. Przybliżona sekwencja działań w Programie (orientacyjny harmonogram)
10. Przewidywane efekty wdrożenia Programu.

VI. Wnioski

Załączniki:
1. Przebieg procesu odnowy wsi w ujęciu modelowym wg R. Wilczyńskiego
2. Przybliżona sekwencja działań w Programie (orientacyjny harmonogram)
3. Plan finansowy Programu
4. Bibliografia

Załączniki
Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego