Program Ochrony Powietrza

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Termin trwania konsultacji od 2020-03-03 do 2020-03-24

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.)

informuje

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

 1. Przedmiot konsultacji: Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego
 2. Uczestnicy konsultacji: mieszkańcy województwa śląskiego
 3. Termin konsultacji: od 3 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r.
 4. Formy konsultacji:
  • w formie pisemnej - na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powietrze@slaskie.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 601 lub 602
  • ustnie – podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
   • w Częstochowie – w terminie 17 marca 2020 r., godz. 11:00,
w ARCHE HOTEL Częstochowa,
ul. Oleńki 20;
   • w Katowicach – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 9:00,
w COURTYARD BY MARRIOTT KATOWICE CITY CENTER, 
ul. Uniwersytecka 13;
   • w Rybniku – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 13:00,
w Hotel Politański,
ul. Sosnowa 5;
   • w Bielsku-Białej – w terminie 19 marca 2020 r., godz. 11:00, 
w Golden Tulip MAGNUS Bielsko Biała – Bystra,
ul. Fałata 222.
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu:
  • strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; http://bip.slaskie.pl/  Sprawy w Urzędzie Konsultacje Ogłoszone
  • strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego; www.slaskie.pl
 6. Odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji: Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 7. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w trakcie spotkania konsultacyjnego, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 8. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 7.
 9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.
 10. Konsultacje mają charakter wyłącznie opiniodawczym, a ich wynik nie jest wiążący dla Zarządu Województwa.
 11. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji.
 12. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/ 
Linki do stron zewnętrznych
Informacja o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa ŚląskiegoProgram ochrony powietrza 2020

Informacja Zarządu Województwa Śląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) 

informuje 

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. 

Realizacja zadania wynika z zapisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1211). 

Po opracowaniu ww. projektu uchwały, jej treść zostanie upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości również w postaci ogłoszenia. 

Niniejszą informację zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Program ochrony powietrza

Uchwała nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu.

Załączniki
Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu [PDF 10,9MB]
Program ochrony powietrza - prezentacja [PDF 3,2MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego)
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego
Zaangażowanie powiatów i gmin

Udział w spotkaniach organizowanych w ramach POP 2011 na które zaproszone zostały powiaty i gminy objęte programem ochrony powietrza oraz potwierdzenie złożenia obowiązkowego sprawozdaniaProgram ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1.  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Marszałek Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu procedury opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.