Program Ochrony PowietrzaAktualizacja „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

Uchwałą nr VI/62/8/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął aktualizację „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.
Linki do stron zewnętrznych
Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego)
Uchwała Sejmiku nr VI/62/8/2023 z dnia 2023-11-20Program ochrony powietrza 2020

Informacja Zarządu Województwa Śląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego
Zaangażowanie powiatów i gmin

Udział w spotkaniach organizowanych w ramach POP 2011 na które zaproszone zostały powiaty i gminy objęte programem ochrony powietrza oraz potwierdzenie złożenia obowiązkowego sprawozdaniaProgram ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1.  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Marszałek Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu procedury opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.